www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Statut

Inicjatywy > Fundacja "Nazaret"

TEKST JEDNOLITY STATUTUFUNDACJI ZABYTKOM NA RATUNEK „NAZARET”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Zabytkom Na Ratunek "NAZARET”, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialny (Repertorium A nr 2449/2011), sporządzonym w dniu 11 sierpnia 2011 r., przez Notariusza Marię Nowak prowadzącego kancelarię notarialną w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 28 z woli Fundatora, którym jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, z siedzibą w Ostrzeszowie, przy ul. Leśnej 5 reprezentowany przez Przełożoną Domu.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. 1984, nr 21, poz. 97, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203 ) oraz postanowień niniejszego Statutu.


§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ostrzeszów.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja została ustanowiona na czas nie oznaczony i może tworzyć stałe i czasowe przedstawicielstwa terenowe.


§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.§4

1. Fundacja używa pieczątki z napisem Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, nr KRS oraz nr rachunku bankowego.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.


Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

1. Ochrona dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie.

2. Działania w zakresie działalności charytatywnej.
3. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji, z uwzględnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie,
b) realizowanie programów rewaloryzacji zabytkowych zespołów architektoniczno-urbanistycznych szczególnie cennych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego, a także budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji,
c) propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami, wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską,
d) prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony zabytków, zagospodarowania przestrzennego itp.
e) rozwijanie różnych form działalności kulturalnej i charytatywnej,
f) rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej, promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby, fotografii, grafiki, rysunku i ceramiki,
g) organizowanie loterii fantowych, festynów, kiermaszów, koncertów i spotkań muzycznych oraz imprez artystycznych, wystaw, wernisaży itp. sprzyjających celom Fundacji,
h) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i historycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez organizowanie warsztatów tematycznych,
i) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.


§7


Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi, jak również osobami fizycznymi.


§8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód zostanie przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

§9

1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
3. Decyzję o powołaniu i likwidacji jednostki organizacyjnej, wyodrębnionej w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub o podjęciu w tym celu współdziałaniaz innymi podmiotami w kraju i za granicą, podejmuje Rada Fundacji.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przekazany przez Fundatora oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczona zostaje połowa funduszu założycielskiego tj. kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.


§11

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innych form pomocy ze środków publicznych, a także od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochodów z majątku Fundacji,
d) odsetek bankowych,
e) innych dochodów możliwych do osiągnięcia zgodnie z obowiązującym prawem,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) dochody mogą pochodzić od darczyńców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zagranicy.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie nałalność Statutową.Rozdział IV
Organy Fundacji

§12

Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.


§13
Zarząd


1. Zarząd jest organem obligatoryjnym Fundacji, składającym się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, złożenia dymisji lub śmierci członka Zarządu.

3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie przez Radę Fundacji, bez obowiązku podawania przyczyny. Jeżeli członek Zarządu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, umowa wygasa z dniem odwołania członka Zarządu z jego funkcji, z dniem złożenia dymisji lub z datą jego śmierci. Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. W takim przypadku, członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem doręczenia Radzie Fundacji, listem poleconym, oświadczenia członka w tej sprawie.

4. Rada Fundacji może opracować regulamin działania Zarządu.

§14


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji i zadań Zarządu należą w szczególności następujące sprawy:
a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

b) prawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji,
e) kierowanie pracami związanymi z realizowaniem celów statutowych Fundacji,
f) ustalanie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
g) czuwanie nad całokształtem działalności Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

i) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów,
j) prowadzenie księgi dobroczyńców Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

4. Członkom Zarządu przysługuje prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji oraz prawo do wynagrodzenia, jeżeli takie prawo zostanie przyznane przez Radę Fundacji.

5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby. Dopuszczalne jest powzięcie uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze korespondencyjnej (w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej), o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na taki tryb powzięcia i treść uchwały.

6. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane.

7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane .W przypadku równego rozłożenia głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach o wartości do 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.zł wymagany jest podpis Prezesa i co najmniej jednego z członków Zarządu.


§15
Rada Fundacji


1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji składa się z 2-5 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3. Pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje większością głosów Rada Fundacji. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym czasie.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Fundacji, zgłoszonego Przewodniczącemu,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady Fundacji,
d) odwołania.

5. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

6. Do zadań i kompetencji Rady należą:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
b) uchwalanie programów działalności Fundacji,
c) wyrażanie opinii w kwestiach przedłożonych jej przez Zarząd,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości świadczeń finansowych Fundacji na ich rzecz z tytułu członkostwa w Zarządzie,
f) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,
g) podejmowanie uchwal o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

7. Na posiedzeniu Rady Fundacji może być obecny członek Zarządu, od którego Rada Fundacji może zażądać wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.

8. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

9. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 jej członków w tym Przewodniczącego. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, decyduje głos Przewodniczącego.

10. Zmiany statutu może dokonać Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w tym Przewodniczącego. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, decyduje głos Przewodniczącego.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§16

1. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, decyduje głos Przewodniczącego

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów do których została powołana lub wyczerpania się środków finansowych, bądź też możliwości ich dalszego pozyskiwania. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji, większością 2/3 głosów, w obecności wszystkich członków Rady Fundacji uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Domu Zakonnego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Ostrzeszowie.


§17


Osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub też równowartości tej kwoty w innej walucie, mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie przedstawione na piśmie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten nadaje Zarząd.

§18


Fundacja może ustanowić inne formy uhonorowania osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Ostrzeszów, 12.08.2011 r.


Start | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego